Order

Select a store

You haven't ordered anything yet

Algemene voorwaarden New York Pizza PizzaPunten Spaarprogramma (NL)

Versie 2 juni 2022

Het ‘New York PizzaPunten programma’ van New York Pizza, vanuit Green Tomato Holding B.V. (NYP, wij), is een loyaltiteitsprogramma waarmee deelnemers (Deelnemer(s), jij) die zich hebben geregistreerd door middel van het aanmaken van een account en zich voor het loyaliteitsprogramma (Loyaliteitsprogramma) hebben aangemeld punten kunnen verzamelen (PizzaPunten) door het doen van bestellingen. Deze PizzaPunten kan de Deelnemer inwisselen voor door NYP vastgestelde producten. Tevens kan de Deelnemer gebruik maken van door NYP geselecteerde deals en aanbiedingen.

Deze Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) beschrijven hoe Deelnemers kunnen deelnemen aan het Loyaliteitsprogramma, PizzaPunten kunnen sparen en toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van het platform, de systemen en de gerelateerde diensten (Platform), zoals aangeboden door NYP. Deelname aan het Loyaliteitsprogramma houdt acceptatie van de Voorwaarden in. Met vragen of opmerkingen over de Voorwaarden kan contact worden opgenomen met NYP via [email protected].

NYP behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot, de inhoud van het Loyaliteitsprogramma, de werking van het Platform en de voorwaarden voor het verzamelen en inwisselen van PizzaPunten. NYP informeert Deelnemers over belangrijke wijzigingen in deze Voorwaarden via het Platform.


1. Deelname

1.1 De Deelnemer mag het Platform alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in deze Voorwaarden. NYP heeft het recht om een Deelnemer van het Loyaliteitsprogramma uit te sluiten indien de Deelnemer niet aan voornoemde verplichting voldoet en/of indien blijkt dat er onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens zijn verstrekt of op ander wijze geprobeerd is fraude te plegen met het Account of op het Platform.

 

2. Beëindiging

2.1 De Deelnemer kan de deelname te allen tijde beëindigen door zich af te melden voor het Loyaliteitsprogramma binnen het Account of door het Account op te heffen.

2.2 NYP kan deelname van een Deelnemer aan het Loyaliteitsprogramma te allen tijde beëindigen door:

 • het beëindigen van de toegang tot het Platform;
 • het beëindigen van het Loyaliteitsprogramma;
 • het verwijderen van het Account; of
 • door de Deelnemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen, hetzij via het Platform, hetzij via een sms-bericht, via e-mail of een push-bericht in de App.

2.3 NYP is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de beëindiging van het Loyaliteitsprogramma.
 

3. Account

3.1 Om toegang te krijgen tot het Loyaliteitsprogramma moet een Account worden aangemaakt op https://www.newyorkpizza.nl.

Door een Account aan te maken, ga je akkoord met en bevestig je dat je:

 • een vaste woon- en/of verblijfplaats hebt in Nederland;
 • gebruik maakt van een geldig e-mailadres;
 • toestemming hebt van een wettelijke vertegenwoordiger als je jonger bent dan 18 jaar;
 • niet meer dan één Account registreert, noch een Account namens iemand anders registreert of een valse of misleidende Account aanmaakt;
 • het Account niet overdraagt aan een ander (rechts)persoon;
 • de beveiliging van je gebruikersnaam, wachtwoord en andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot je Account waarborgt;
 • NYP onmiddellijk op de hoogte stelt in het geval van bekend of vermoedelijk onbevoegd gebruik van het Account, of een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging, met inbegrip van verlies, diefstal of verlies van het wachtwoord voor je Account;
 • de nodige maatregelen neemt om te voorkomen dat het Account onbevoegd wordt gebruikt door contact met NYP op te nemen om je inloggegevens te wijzigen of door contact op te nemen met de derde partij, zoals Facebook en Apple, met welke gegevens je het Account hebt aangemaakt; en
 • de gegevens van het Account bijwerkt en up-to-date houdt, met inbegrip van alle e-mailadressen, woonadressen, postadressen en alle andere contact- of persoonsgegevens die we nodig hebben bij het aanmaken van het Account.

3.2 De Deelnemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van actuele contactgegevens in het Account. NYP is niet verantwoordelijk voor onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige informatie die door Deelnemers tijdens hun deelname aan het Loyaliteitsprogramma wordt verstrekt.

4. Loyaliteitsprogramma

Pizzapunten sparen

4.1 Elke keer als een Deelnemer online (via NYP website, NYP mobiele website en NYP app) en met zijn Account de door NYP vastgestelde producten bestelt bij NYP en het aankoopbedrag volledig is voldaan spaart de Deelnemer PizzaPunten. De Deelnemer ontvangt 1 PizzaPunt voor elke Euro die met de bestelling is besteed. 

4.2 Bestellingen die zijn geplaatst zonder gebruik te maken van het Account leveren geen PizzaPunten op. Hierop kan achteraf ook geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Van tijd tot tijd kan door NYP de mogelijkheid worden geboden om extra PizzaPunten te sparen. Hiervoor moet voldaan worden aan de dan geldende voorwaarden.

4.4 PizzaPunten zijn geen fysieke dragers en worden niet in eigendom overgedragen. Zij geven een Deelnemer geen verworven recht of belang en hebben geen geldwaarde zoals een wettig betaalmiddel. Als zodanig zijn PizzaPunten niet inwisselbaar voor contant geld, kortingen of een andere prijs of overdraagbaar aan derden. De verkoop, schenking of ruil van PizzaPunten is niet toegestaan en NYP kan het Account beëindigen van Deelnemers die proberen PizzaPunten te verkopen.

4.5 PizzaPunten die bij beëindiging van het Loyaliteitsprogramma op het Account van een Deelnemer blijven staan vervallen en kunnen niet meer worden ingewisseld of op andere wijze ten gelde worde gemaakt. PizzaPunten kunnen niet worden overgedragen naar andere programma's van NYP, tenzij NYP dit naar eigen goeddunken expliciet anders bepaalt en de Deelnemers hierover heeft geïnformeerd. 

 

5. PizzaPunten inwisselen

5.1 Om PizzaPunten in te wisselen dient de Deelnemer ingelogd te zijn in het Account en een online bestelling te plaatsen (via NYP website, NYP mobiele website en NYP app).

5.2 Er kan per bestelling of transactie maximaal één product afgerekend worden met PizzaPunten .

5.3 In het algemeen geldt: bij inwisselen van PizzaPunten vertegenwoordigen 25 PizzaPunten de waarde van één (1) Euro van het product dat kan worden besteld. NYP kan beslissen om voor bepaalde producten en/of een bepaalde periode deze waarde te wijzigen.

5.4 NYP behoudt zich het recht voor om het aantal PizzaPunten dat nodig is voor een bepaald product te wijzigen zonder nadere toelichting.

5.5 Deelnemer dient er rekening mee te houden dat elke bestelling met PizzaPunten onderworpen is aan de minimale bezorgingvoorwaarden van een deelnemende NYP vestiging.

5.6 NYP kan van tijd tot tijd de Deelnemers kortlopende aanbiedingen doen om PizzaPunten in te leveren voor andere producten. Deze aanbiedingen zijn mogelijk slechts gedurende een beperkte periode beschikbaar en kunnen beperkt zijn tot bepaalde NYP vestigingen onder de dan geldende voorwaarden.

 

6. Levels

6.1 Het Loyaliteitsprogramma van NYP bevat 3 levels:

Levelnaam

Besteding over de laatste 365 dagen

Voordelen

Member

0-149,99 Euro

- PizzaPunten sparen

- Verjaardagscadeau

- Exclusieve deals

- Eerder of langer gebruik maken van aanbiedingen

Silver member 150-299,99 Euro

- PizzaPunten sparen

- Verjaardagscadeau

- Exclusieve deals

- Eerder of langer gebruik maken van aanbiedingen

- 15% korting op pizza’s en pasta

Gold member

≥ 300 Euro

- PizzaPunten sparen

- Verjaardagscadeau

- Exclusieve deals

- Eerder of langer gebruik maken van aanbiedingen

- 25% korting op pizza’s en pasta

6.2 NYP behoudt zich het recht voor de voordelen, voorwaarden en bestedingslimieten voor de verschillende levels op elk moment en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. NYP is niet verplicht Deelnemers hierover voorafgaand te informeren.

6.3 Voor de indeling in levels wordt op dagelijkse basis gekeken naar de besteding van een Deelnemer gemaakt met het Account in de afgelopen 365 dagen. Op het moment dat de besteding over de afgelopen 365 dagen de levelgrens overschrijdt, zal de Deelnemer een upgrade krijgen naar het volgende Level

6.4 Wanneer een Deelnemer binnen 365 dagen niet de minimale besteding behaalt voor zijn level, gaat een Deelnemer na die 365 dagen terug naar een level lager. Dit houdt in dat een Deelnemer na het bereiken van een nieuw, hoger level, minimaal 365 dagen in zijn nieuwe level blijft.

6.5 Een Deelnemer kan gebruik maken van de voordelen die voor elk level bepaald zijn en te vinden zijn in de App of op newyorkpizza.nl/loyalty

 

7. Deelnemers

7.1 NYP kan alle maatregelen nemen die het noodzakelijk acht, met inbegrip van de opschorting of beëindiging van de toegang van een Deelnemer tot het Account en het Platform en/of beëindiging van het Account zelf zonder voorafgaande kennisgeving, indien:

 • NYP dit noodzakelijk acht om haar rechten onder deze Voorwaarden en in het Platform te beschermen;
 • NYP dit noodzakelijk acht in het kader van de naleving overeenkomsten waarbij het partij is;
 • Deelnemer een bepaling van deze Voorwaarden heeft geschonden;
 • Deelnemer het Platform (vermoedelijk) onrechtmatig heeft gebruikt;
 • NYP verdachte activiteiten met betrekking tot Account vermoedt of heeft geconstateerd;
 • Deelnemer content uploadt die als beledigend, onwettig, kwaadwillig of discrimineren wordt beschouwd.

7.2 NYP Slice vestigingen (New York Pizza Restaurants B.V.) nemen geen deel aan het Loyaliteitsprogramma. Bestedingen bij deze vestigingen leveren geen PizzaPunten op, tellen niet mee voor de bepaling van de levels en in deze vestigingen kunnen geen PizzaPunten of exclusieve coupons en aanbiedingen worden ingewisseld.

 

8. Privacy

8.1 Om Deelnemers toegang te geven tot het Loyaliteitsprogramma verzamelt NYP de volgende persoonsgegevens:
- Bedrijfsnaam

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum (voor controle op leeftijd (18+) en een verjaardagscadeau)

-  Adresgegevens

-  E-mailadres

-  Telefoonnummer

-  Betaalgegevens

-  Bestelling

8.2 New York Pizza verwerkt je persoonsgegevens onder artikel 2.1  op basis van vier verwerkingsgrondslagen, namelijk (1) het gebruik van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst; (2) het gebruik van persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van New York Pizza; (3) op basis van toestemming en (4) indien het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens worden door New York Pizza uitsluitend verwerkt voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

a. Leveren van bestellingen

Na ontvangst van je bestelling gaan wij voor je aan de slag om de bestelling zo snel mogelijk bij je af te leveren. Hiervoor hebben wij je (bedrijfs)naam, afleveradres, factuuradres (indien afwijkend) telefoonnummer en e-mailadres nodig. Voor een goede afwikkeling van je bestelling moeten wij sommige van deze gegevens ook verstrekken aan derden, zoals de bezorgdienst.

b. Accountgegevens

In je account vind je de door jou opgegeven bedrijfsgegevens en persoonsgegevens terug. Daarnaast kun je ook eerder geplaatste bestellingen en facturen inzien. Bij het plaatsen van een bestelling worden de in het account ingevulde adressen automatisch in je bestelling verwerkt.

c. Algemeen contact

Je naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen wij gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht.

d. Verjaardagscadeau

Je geboortedatum wordt gebruikt om je een verjaardagscadeau aan te bieden als onderdeel van het Spaarprogramma.

e. Analyse en marktonderzoek

We analyseren en verbeteren onze dienstverlening continue en doen hiervoor onder andere diverse marktonderzoeken.

f. Het versturen van onze e-mailnieuwsbrief

Uitsluitend indien je daarvoor aparte toestemming hebt gegeven, gebruiken we je naam en e-mailadres om je onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Hierin staat voor jou interessante informatie of aanbiedingen van New York Pizza en partners van New York Pizza. In elektronisch berichten die je van New York Pizza ontvangt is de mogelijkheid tot afmelden opgenomen.

g.    Wet- en regelgeving

Wij gebruiken de persoonsgegevens tenslotte om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door New York Pizza worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden tot een bepaald individu.
 

8.3 Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door NYP kan je terecht bij het NYP Privacy Statement op https://www.newyorkpizza.nl/privacy-statement. Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Voorwaarden genoemde verwerkingsdoeleinden worden verwerkt.


9. Intellectueel eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op en samenhangende met het Platform rusten bij NYP of door NYP ingeschakelde derden.  Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een overdracht of overdracht aan jou van intellectueel eigendomsrechten op het Platform, of enige andere inhoud en materiaal dat aan NYP toebehoort.

9.2 Deelnemer mag de content van het Platform waaronder tekst, software, scripts, flashbestanden, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, bedrijfsnamen en logo's, die beschikbaar zijn via het Platform niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NYP gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen of verspreiden.

9.2 Deelnemer mag geen enkel hulpmiddel, programma, script of toepassing gebruiken om een deel van het Platform te scrapen, te indexeren, te meten of op andere wijze te dataminen.

9.3 Deelnemer mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of afbreuk te doen aan enig aspect van het Platform, of anderszins acties te ondernemen die de werking of functionaliteit van het Platform belemmeren.

9.4 Deelnemer kan de mogelijkheid krijgen om content zoals profielfoto’s op het Platform te plaatsen of te uploaden. Op het moment dat Deelnemer de inhoud, gegevens of informatie heeft geplaatst of geüpload, verleent de Deelnemer aan NYP een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie (met inbegrip van het recht om de licentie te noveren of toe te wijzen, en om de licentie in sublicentie te geven) om alle content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen en te communiceren voor welk doel dan ook, met inbegrip van het opnemen van dergelijk materiaal in reclame-, promotionele en marketing campagnes van NYP.

 

10. Disclaimer en garanties

10.1 Het Platform wordt geleverd op een "as is"-basis zonder enige garantie met betrekking tot de kwaliteit, staat, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en NYP garandeert niet dat het Platform vrij zal zijn van defecten noch ononderbroken, accuraat, volledig, actueel, stabiel, foutloos of op elk moment beschikbaar zal zijn met betrekking tot zijn werking.

10.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is NYP is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of samenhangt met (deelname aan) het Loyaliteitsprogramma. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen NYP niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting van NYP in het leven roepen.

10.3 De Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit zijn/haar handelingen of nalatigheden in strijd met de Voorwaarden of onrechtmatige handelingen in de context van het Loyaliteitsprogramma, zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten van NYP. 

 

11. Algemeen

11.1 Deze Voorwaarden wordt beheerst door Nederlands recht.

11.2 Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig of ongeldig zijn, is NYP bevoegd om een of meer vervangende bepalingen vast te stellen die de aard en betekenis van de nietige of ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benaderen, zonder nietig of ongeldig te zijn.

0