Order

Select a store

You haven't ordered anything yet

Privacy beleid 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Green Tomato Holding B.V. (‘New York Pizza’) verwerkt op haar website www.newyorkpizza.nl en in de mobiele applicatie (hierna samen te noemen ‘NYP Devices’). 

Wij vinden het belangrijk om op een transparante en verantwoorde manier om te gaan met de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. We verwerken je persoonsgegevens dan ook op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Wij verwerken en bewaren uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan ons zijn verstrekt, of waarvan bij opgave is gebleken dat ze worden opgegeven voor verwerking door New York Pizza.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Green Tomato Holding B.V.
Smederij 15
1185 ZR Amstelveen
Ingeschreven in de Kamer van koophandel onder nummer: 33264216

Indien er vragen zijn over deze Privacyverklaring en/of de wijze waarop New York Pizza gebruik maakt van je persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

Mail kan worden gericht aan: [email protected]

Post kan worden gericht aan:
Green Tomato Holding B.V.
T.a.v. Privacy Officer
Smederij 15
1185 ZR Amstelveen

 

2. Welke persoonsgegevens verwerkt New York Pizza?

Om via de NYP Devices een bestelling te kunnen plaatsen kan je je registreren en een account aanmaken. Je kan ook zonder het aanmaken van een account een bestelling plaatsen. Hiervoor kan je op de NYP Devices de volgende gegevens invullen:

a Bedrijfsnaam

b. Voor- en achternaam

c. Geboortedatum

d. Adresgegevens

e. E-mailadres

f. Telefoonnummer

g. Betaalgegevens

h. Bestelling

3. Verwerkingsgrondslagen en verwerkingsdoeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
3.1 New York Pizza verwerkt je persoonsgegevens onder artikel 2.1  op basis van vier verwerkingsgrondslagen, namelijk (1) het gebruik van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst; (2) het gebruik van persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van New York Pizza; (3) op basis van toestemming en (4) indien het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens worden door New York Pizza uitsluitend verwerkt voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

a. Leveren van bestellingen 
Na ontvangst van je bestelling gaan wij voor je aan de slag om de bestelling zo snel mogelijk bij je af te leveren. Hiervoor hebben wij je (bedrijfs)naam, afleveradres, factuuradres (indien afwijkend) telefoonnummer en e-mailadres nodig. Voor een goede afwikkeling van je bestelling moeten wij sommige van deze gegevens ook verstrekken aan derden, zoals de bezorgdienst.

b. Accountgegevens
In je account vind je de door jou opgegeven bedrijfsgegevens en persoonsgegevens terug. Daarnaast kun je ook eerder geplaatste bestellingen en facturen inzien. Bij het plaatsen van een bestelling worden de in het account ingevulde adressen automatisch in je bestelling verwerkt. 

c. Algemeen contact 
Je naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen wij gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht.

d. Analyse en marktonderzoek

We analyseren en verbeteren onze dienstverlening continue en doen hiervoor onder andere diverse marktonderzoeken.

e. Het versturen van onze e-mailnieuwsbrief

Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we je naam en e-mailadres om je onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Hierin staat voor jou interessante informatie of aanbiedingen van New York Pizza en partners van New York Pizza. In iedere elektronisch bericht die je van New York Pizza ontvangt is de mogelijkheid tot afmelden opgenomen.

f.    Wet- en regelgeving

Wij gebruiken de persoonsgegevens tenslotte om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

3.2 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door New York Pizza worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden tot een bepaald individu.

3.3 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde verwerkingsdoeleinden worden verwerkt.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 4.2 verstrekt New York Pizza je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke verplichting is gehouden. Bijvoorbeeld als we gehoor moeten geven aan een rechterlijke uitspraak of aan instructies van een verzekeraar of overheidsinstantie.

4.2 Voor de aflevering van je bestelling, de hosting van onze Website, de afwikkeling van je betaling of andere diensten die verband houden met bijvoorbeeld de bestelling van onze producten of het gebruik van onze Website, kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Bijvoorbeeld de bezorger van de bestelde producten of de hosting provider van de Website. Deze leveranciers (zogenaamde ‘verwerkers’) verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacy beleid na te leven. New York Pizza blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Beveiligingsmaatregelen
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling.

5.2 New York Pizza kan de persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Omdat de regelgeving op het gebied van privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de EER, zal New York Pizza ervoor zorgen dat er in deze gevallen passende maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. New York Pizza zal hiervoor (zo nodig en waar mogelijk) gebruik maken van de EU Model Clauses om de persoonsgegevens te beschermen.

6. Bewaartermijnen
We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Indien je gedurende een aangesloten periode van 24 maanden geen gebruik meer hebt gemaakt van je account en ook niet op een andere wijze producten bij ons besteld hebt, zullen we je account met je accountgegevens en je bestelgegevens verwijderen.

 

Indien we de persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, zullen wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

 

7. Rechten

7.1 Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor je rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid Je kan hiervoor op elk moment via [email protected] een verzoek indienen. Wij zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Indien we je verzoek tot de verkrijging van je persoonsgegevens inwilligen, zullen we de persoonsgegevens op een door ons te bepalen standaardformaat aan jou of aan een door jou aangewezen derde partij ter beschikking stellen.

 

7.2 Indien je je toestemming wilt intrekken, kan je eveneens contact opnemen met [email protected] . Dit heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat New York Pizza bepaalde diensten dan niet meer kan leveren.

 

7.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met [email protected] . Je kan ook gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep doen op de bevoegde rechter. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan je hier meer informatie over vinden. 

 

8. Websites van derden
Deze Privacy verklaring heeft alleen betrekking op de NYP Devices van New York Pizza en niet op websites van derden waarvoor op de NYP Devices een doorlink mogelijkheid is opgenomen. Wij raden je aan om de privacy voorwaarden van de websites van derden goed door te nemen voordat je overgaat tot het delen van persoonsgegevens.

9. Leeftijd
We hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

10. Wijziging zeggenschap/ Overdracht
In geval de zeggenschap binnen New York Pizza aanmerkelijk wijzigt zoals bij een aandelenoverdracht, fusie, verkoop, joint venture of anderszins, behoudt New York Pizza zich het recht voor om de verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de overdracht van onderneming c.q. zeggenschap, mee over te dragen aan een derde.

11. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen we de gewijzigde versie ten minste een (1) maand voordat deze in werking treedt op de NYP Devices bekend maken. New York Pizza adviseert je regelmatig dit Privacy beleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Amstelveen, mei 2021

0