Bestelling

Maak een keuze uit ons uitgebreide assortiment

Privacy Statement

Met behulp van de website WWW.NEWYORKPIZZA.NL (hierna: (‘Website’) biedt New York Pizza de mogelijkheid Bestellingen door te geven aan New York Pizza Vestigingen en informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende New York Pizza menu.

In deze Privacyverklaring informeert New York Pizza je over het gebruik van jouw persoonsgegevens op de Website en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy in het algemeen wordt beschermd.

Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden. Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Indien je gebruik maakt van de Website stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de opslag, verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens volgens deze Privacy Statement.

1. Verantwoordelijke
Ten aanzien van het verwerken van jouw persoonsgegevens is New York Pizza Restaurants BV, gevestigd te (1180 MA) Amstelveen aan de Smederij 15, de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. New York Pizza heeft de verwerking van de persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer [invullen].

2. Welke persoonsgegevens verwerkt New York Pizza?
2.1 Om via de Website een bestelling te kunnen plaatsen kan je je registreren en een account aan te maken. Je kan op de Website de volgende gegevens invullen:
a Naam
b Geboortedatum
c Adres en Woonplaats
d E-mailadres
e Telefoonnummer

3. Voor welk doel verwerkt New York Pizza de persoonsgegevens?
3.1 New York Pizza verwerkt en gebruikt je persoonsgegevens onder artikel 2.1 uitsluitend voor de volgende doeleinden:
●     toegangscontrole tot de Website;
●    doorgifte aan de New York Pizza Vestiging met wie je een Overeenkomst aangaat en/of aan wie je een verzoek tot informatie richt en verstrekking van informatie over je Bestelling en de uitvoering van de Overeenkomst;
●    nadere statistische en analytische doeleinden
●    verstrekking van informatie (via mobiele berichtgeving zoals sms, mms telefoon en/of  e-mail) over producten en diensten van de bij de Website aangesloten New York Pizza Vestigingen, uitsluitend nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven;
●    het via elektronische weg verzenden van verzoeken om mee te werken aan enquêtes ter verbetering van onze dienstverlening
3.2 Geaggregeerde en geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen eveneens door New York Pizza worden gebruikt voor statistische doeleinden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet te herleiden naar de gebruikers.
3.3 Ter verwerking van de bestelling kunnen je Persoonsgegevens, al dan niet kortstondig, doorgegeven worden aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden als omschreven in deze Privacy Statement waaronder data verwerkinsgcentra, It Service Providers en derden die creditcard of andere door jou gekozen betalingsmogelijkheden aan ons faciliteren.
3.4 Je persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
4.1 Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 verstrekt New York Pizza je  persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.
4.2 New York Pizza kan voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van New York Pizza zullen optreden. Met deze bewerker sluit New York Pizza een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven.

5. Beveiligingsmaatregelen
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord legt New York Pizza passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
5.2 Ofschoon New York Pizza ter bescherming van je persoonsgegevens en je wachtwoord de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere gebruikers) geen misbruik zullen maken van je persoonsgegeven dan wel niet anderszins je persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website en het geheimhouden ban je wachtwoord is volledig voor je eigen risico.

6. Inzagerecht en verwijdering
6.1 Je bent gerechtigd om inzage te krijgen in je persoonsgegevens en zo nodig kan je je persoonsgegevens of volledig account laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze Privacy Statement kun je contact opnemen,  met New York Pizza via onze website of :
New York Pizza Restaurants BV
Smederij 15
1180 MA Amstelveen
info@newyorkpizza.nl

7. Wijziging zeggenschap / Overdracht
7.1 In geval de zeggenschap binnen New York Pizza aanmerkelijk wijzigt zoals bij een aandelenoverdracht, fusie, verkoop, joint venture of anderszins, behoudt New York Pizza zich het recht voor om de verwerkte persoonsgegevens als onderdeel van de overdracht van onderneming c.q. zeggenschap , mee over te dragen aan een derde.

8. Wijzigingen
8.1 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. New York Pizza adviseert je regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in mei 2013.