Order

Select a store

You haven't ordered anything yet

Terms of Use New York Pizza Demo

Met behulp van de website www.newyorkpizza.nl  en de mobiele applicatie (“NYP Devices”) wil New York Pizza de mogelijkheid bieden Bestellingen door te geven van Afnemers aan New York Pizza Vestigingen en informatie bieden over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende New York Pizza menu. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van New York Pizza op de NYP Devices gelden de volgende voorwaarden.

 

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst op de NYP Devices een Overeenkomst afsluit met de New York Pizza Vestiging;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van New York Pizza op de NYP Devices  bestaande, onder meer, uit doorgeven van Bestellingen aan de New York Pizza Vestigingen en het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende New York Pizza menu;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de NYP Devices  geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het New York pizza menu;   

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon die de  NYP Devices  bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen  Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;
1.6 New York Pizza Vestiging: de door Afnemer en/of de Gebruiker gekozen New York Pizza Vestiging van een  New York Pizza Franchisenemer die de Bestelling uitvoert;

1.7 New York Pizza: Green Tomato Holding B.V., gevestigd aan de Smederij 15 te Amstelveen;

1.8 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en de New York Pizza Vestiging;

1.9 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de NYP Devices  biedt New York Pizza Afnemers en/of Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij een New York Pizza Vestiging. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De Afnemer plaatst de Bestelling bij de New York Vestiging die op basis van de adresgegevens van de Afnemer wordt geselecteerd of, ingeval van afhalen bij de vestiging naar keuze van de Afnemer New York Pizza heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van New York Pizza Vestigingen, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de NYP Devices bekendgemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten). Bestellingen voor side orders worden alleen bezorgd in combinatie met een bestelling van een pizza en/of pasta.

2.4 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Besteltijden zijn gelijk aan de openingstijden van de New York Pizza Vestigingen. De gebruikelijke openingstijden van de Vestigingen staan vermeld op de NYP Devices .  New York Pizza staat niet in voor de juistheid van de openingstijden van een Vestiging. Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met de New York Pizza Vestiging. De telefoonnummers staan op de NYP Devices .

2.5 Op de NYP Devices  wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door de New York Pizza Vestiging in rekening te brengen bedrag vermeld,  inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. New York Pizza is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de NYP Devices . Eventuele promotionele acties kunnen uitsluitend tijdens de Bestelling worden doorgegeven.

 

2.6 de New York Pizza Vestiging verstrekt geen alcoholische dranken aan Afnemers onder de 18 jaar. Bij het doen van een Bestelling met daarin alcoholische dranken bevestigt Afnemer 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel omtrent de vereiste leeftijd kan om legitimatie worden gevraagd.
2.7 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door de New York Pizza Vestiging, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen, postcodes en afleveradressen. 

2.8 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de NYP Devices   of contant aan de New York Pizza Vestiging bij bezorging  of afhalen;  Bij contante betaling bij bezorging dient de Afnemer er rekening mee te houden dat de bezorger maximaal €10.00 wisselgeld bij zich heeft.

2.9 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. De New York Pizza Vestiging is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat New York Pizza Vestiging de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. De New York Pizza Vestiging is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, onder vermelding van de redenen hiervoor. Indien de New York Pizza Vestiging de Bestelling annuleert, zal New York Pizza de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling zal worden teruggestort op de bankrekening van de Afnemer binnen een redelijke termijn

3.2 New York Pizza geeft de Bestelling slechts via de NYP Devices  door aan de New York Pizza Vestiging maar is geen partij bij de Overeenkomst. New York Pizza garandeert niet de deugdelijke en/of  tijdige uitvoering van de Bestelling en staat niet in voor de juiste uitvoering van de Overeenkomt. New  York Pizza sluit hiervoor iedere aansprakelijkheid jegens de Afnemer uit.

3.3 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door de New York Pizza Vestiging is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen - gebruik NYP Devices

4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de NYP Devices , en wordt de Afnemer en/of de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van de Besteldienst(en) gebruik te maken moet de Afnemer en/of de Gebruiker van de NYP Devices  eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord zijn gegaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer en New York Pizza of de Gebruiker en New York Pizza, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de NYP Devices  en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 New York Pizza is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de New York Pizza en de Afnemer  New York Pizza en de Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 New York Pizza wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of de Gebruiker van de hand.

4.6  Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. New York Pizza zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer in eerste instantie rechtstreeks bij de New York Pizza Vestiging te worden geplaatst. Mocht de afhandeling van de klacht door de Vestiging onvoldoende zijn, dan kan de Afnemer zijn klacht indienen bij New York Pizza, via het email-adres: [email protected]. New York Pizza zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de betreffende New York Pizza Vestiging en streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.  

 

Artikel 6 De NYP Devices

6.1. New York Pizza heeft de inhoud van de NYP Devices  met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid en goede werking van de NYP Devices  instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert New York Pizza niet:
-    dat de informatie op de NYP Devices  juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
-    dat de NYP Devices  onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en  andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
-    dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 New York Pizza is gerechtigd de Afnemer en/of Gebruiker te allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de NYP Devices  permanent of tijdelijk te ontzeggen en het Account en wachtwoord van de Afnemer en/of de Gebruiker te deactiveren.

6.3 De NYP Devices  bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. New York Pizza heeft geen zeggenschap over deze websites. New York Pizza is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Afnemer en/of de Gebruiker .
 
Artikel 7 Account en Wachtwoord

7.1 De Afnemer en/of de Gebruiker dient bij het aanmaken van het Account nauwkeurige, waarheidsgetrouwe, volledige en actuele gegevens te verstrekken. De Afnemer en/of de Gebruiker dient de Account gegevens te onderhouden en direct bij te werken.

 

7.2 De Afnemer en/of de Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de NYP Devices . De Afnemer en/of de Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de NYP Devices  wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Afnemer en/of de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.3 De Afnemer en/of de Gebruiker vrijwaart New York Pizza volledig van  alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het  Account van de NYP Devices  wordt gemaakt.

7.4 New York Pizza is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of NYP Devices .

 

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de NYP Devices , waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij New York Pizza, haar licentiegevers of door New York Pizza ingeschakelde derden.

8.2 De Afnemer en/of de  Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de NYP Devices  te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Afnemer en/of Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Afnemer en/of de Gebruiker is niet gerechtigd de NYP Devices  of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New York Pizza, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient New York Pizza persoonsgegevens te verwerken. Dit wordt gedaan conform de geldende privacy wet- en regelgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er wordt omgegaan met persoonsgegevens verwijst New York Pizza naar het Privacy Statement op de NYP Devices. Het Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden aangepast. New York Pizza raadt aan om het Privacy Statement goed door te lezen.  

9.2 Om de NYP Devices efficiënter te laten functioneren maakt New York Pizza gebruik van zogenaamde cookies. Op de NYP Devices  is een Cookie Statement opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van cookies door New York Pizza.

Artikel 10 Aansprakelijkheid New York Pizza

10.1 De totale aansprakelijkheid van New York Pizza en de New York Pizza Vestiging, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-    de kosten die de Afnemer en/of de Gebruiker heeft  moeten maken om de tekortkoming van New York Pizza te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van New York Pizza wel aan de Overeenkomst voldoet;
-      redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van New York Pizza en de New York Pizza Vestiging voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4 New York Pizza is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet (onrechtmatig) gebruik maken van de NYP Devices  en/of de Besteldienst(en).

 

10.5 De in artikel 10.1 tot en met 10.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van New York Pizza en de New York Pizza Vestiging.

 

Artikel 11 Geschillen
 

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

 

Aanvullende voorwaarden voor zakelijke accounts

Deze Aanvullende Voorwaarden voor zakelijke accounts (‘Aanvullende Voorwaarden’) zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing op het gebruik van zakelijke accounts. De zakelijke Accounts zijn bedoeld voor natuurlijk personen of rechtspersonen die staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (‘zakelijke Afnemers’).

In deze Aanvullende Voorwaarden worden dezelfde definities gebruikt als opgenomen in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. Eventuele afwijkingen in deze Aanvullende Voorwaarden prevaleren boven de Algemene Voorwaarden.

1. Gebruik zakelijk Account

1.1       New York Pizza biedt zakelijke Afnemers de mogelijkheid om op de NYP Devices een zakelijk Account aan te vragen. Via het zakelijk Account kan de zakelijke Afnemer Bestellingen plaatsen bij verschillende New York Pizza Vestigingen.

1.2       Na de ontvangst van de aanvraag voor een zakelijk Account kan de New York Pizza Vestiging een onderzoek (laten) uitvoeren naar bijvoorbeeld de rechtsvorm en de kredietwaardigheid van de betreffende zakelijke Afnemer.

1.3       In het zakelijke Account kunnen meerdere gebruikers worden geautoriseerd voor het plaatsen van Bestellingen. Bovendien kunnen verschillende afleveradressen worden ingevoerd. De hoofdgebruiker van het zakelijk Account kan de instellingen in het Account beheren en zal steeds per mail op de hoogte worden gesteld van de Bestellingen die via het zakelijk Account zijn geplaatst.

1.4       De zakelijke Afnemer is te allen tijde aansprakelijk voor al het gebruik dat via het zakelijke Account van de NYP Devices wordt gemaakt, waaronder mede begrepen alle Bestellingen die via het zakelijk Account worden geplaatst door de gebruikers. 

2. Betalen op rekening

2.1       Afhankelijk van de uitkomst van het in artikel 1.2 bedoelde onderzoek kan een New York Pizza Vestiging de zakelijke Afnemer de mogelijkheid bieden om op rekening te betalen.

2.2       Voordat de zakelijke Afnemer gebruik kan maken van de mogelijkheid om op rekening te betalen, dient bij de betreffende New York Pizza Vestiging een iDeal transactie plaats te vinden.

2.3       Voor het betalen op rekening geldt een maximum kredietlimiet van € 250,- (incl. BTW) per New York Pizza Vestiging. Dit kredietlimiet kan te allen tijde, en om welke reden dan ook, door de zakelijke Afnemer of de New Pizza Vestiging worden verlaagd. Op uitdrukkelijk verzoek van de zakelijke Afnemer kan de New York Pizza Vestiging (zonder daartoe verplicht te zijn) het maximum kredietlimiet  met een voor haar acceptabel bedrag verhogen.

2.4       De New York Pizza Vestiging zal de Bestelling per factuur bij de zakelijke Afnemer in rekening brengen. De factuur dient binnen de overeengekomen betalingstermijn te worden voldaan. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

2.5       Indien de factuur niet binnen de in artikel 2.4 genoemde termijn wordt voldaan, is de zakelijke Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is de zakelijke Afnemer een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt door de New York Pizza Vestiging ter inning van de vordering ten laste van de zakelijke Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal EUR 100,-.

 

Amstelveen, mei 2021

0