Order

Select a store

You haven't ordered anything yet

ACTIEVOORWAARDEN NEW YORK PIZZA WINACTIE: Word jij de eerste pizzakoerier in de ruimte?

 

De NYP WINACTIE ‘Word jij de eerste pizzakoerier in de ruimte?’  (hierna ook: de Winactie) wordt georganiseerd en aangeboden door New York Pizza Delivery B.V., gevestigd aan de Smederij 15, 1180 MA te Amstelveen.

New York Pizza Delivery B.V. exploiteert een franchiseorganisatie waarbij zelfstandig ondernemers (Franchisenemers) NYP Delivery vestigingen exploiteren. De franchisenemers hebben pizzabezorgers in dienst (NYP bezorgers).  De Winactie is uitsluitend bestemd voor NYP bezorgers in dienst van NYP franchisevestigingen in Nederland (de Deelnemer(s). 

Deelname aan de Winactie geschiedt doordat de Deelnemer zich aanmeldt bij zijn leidinggevende in zijn franchisevestiging van NYP. Door deelname verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

De Prijs

 

 1. NEW YORK PIZZA DELIVERY B.V. (hierna: NYP) biedt de Winnaar van de Winactie de mogelijkheid een reis naar de rand van de ruimte te maken. Voor de (enkele) Winnaar wordt door NYP één ticket gekocht bij een commercieel ruimtevaartbedrijf in de Wereld t.w.v. maximaal € 200.000, - en worden aanvullend de reis- en verblijfkosten naar de locatie vergoed (de Prijs). Het ruimtevaart ticket wordt gekocht op basis van beschikbaarheid, is persoonlijk bestemd voor de Winnaar, niet overdraagbaar en niet voor geld inwisselbaar. 

 

 1. NYP kan de beschikbaarheid van de Prijs niet garanderen en is niet risico-aansprakelijk. NYP zet zich gedurende een periode van maximaal 5 jaren in de Prijs te reserveren en beschikbaar te stellen aan de Winnaar nadat deze bekend is gemaakt.   Indien het NYP ondanks haar inspanningen niet is gelukt de Prijs tijdig (binnen 5 jaren) onder het maximumbedrag aan te kopen en te reserveren en beschikbaar te stellen aan de Winnaar, wordt de Winnaar in de gelegenheid gesteld het resterende bedrag zelf aan te vullen of, naar keuze, als alternatieve ervaring een reis naar de rand van de ruimte d.m.v. een luchtballon te aanvaarden t.w.v. maximaal € 200.000, - waarbij ook de reis- en verblijfkosten in de wereld worden vergoed.

 

De Winactie
 

 1. Deelname aan de Winactie kan van 17 november 2021 t/m 31 december 2022 (hierna: Actieperiode).
   
 2. Deelname aan de Winactie is alleen mogelijk voor Deelnemers die:
   
 • Een vaste woon- of verblijfplaats hebben in Nederland;

 

 • In de Actieperiode aantoonbaar minimaal 4 achtereenvolgende maanden officieel als NYP pizzabezorger in dienst zijn geweest bij een van de Nederlandse franchisevestigingen van NYP;

 

 • Minimaal 50 geregistreerde klantenreviews scores hebben behaald gedurende de Actieperiode.  

 

 • Een geregistreerde klantenreview score als hiervoor bedoeld is een door NYP online aan klanten aangeleverde en door de klant ingevuld en geretourneerd online formulier, met een review die aan de bezorger wordt gekoppeld en die door de klant kan worden ingevuld naar aanleiding van een bestelling. Door invulling van de review kan de klant een NYP bezorger die de bestelling heeft afgeleverd een tevredenheidsscore van minimaal 1 tot maximaal 5 sterren toebedelen.

 

 1. Deelname aan de Winactie is kosteloos. Er geldt maar een deelnamemogelijkheid per persoon. Medewerkers of directieleden van NYP Delivery B.V. of daaraan gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.

 

De Winnaar

 

 1. De Winnaar van de Winactie wordt als volgt bepaald:
   
 2. De Deelnemer die aan alle voorwaarden van de Winactie voldoet en durende de Actieperiode heeft voldaan en de hoogst gemeten gemiddelde klantenreview scores, als sub 3 omschreven, heeft behaald gedurende de Actieperiode  is de Winnaar. De hoogst mogelijke gemiddelde score is 5.0.
   
 3. Behoudens het hierna sub 8 gestelde zal de Winnaar, in het geval dat er een Winnaar kan worden geselecteerd, uiterlijk 17 februari 2023 bekend gemaakt worden via het interne communicatieplatform NYPNET.
   
 4. Indien wordt vastgesteld dat er meer dan 1 Deelnemer aanspraak kan maken op de Prijs omdat deze Deelnemers dezelfde hoogst gemiddelde Klantenreview score hebben gehaald wordt de toebedeling van de Prijs onder deze Deelnemers (de Finalisten) als volgt bepaald:
   
  • van de Finalisten, met dezelfde hoogst gemiddelde klantenreview score, zal worden gevraagd om middels een videoboodschap van minimaal 1 minuut en maximaal 3 minuten de jury te overtuigen waarom juist zij het verdienen om als Winnaar te worden geselecteerd. De inzender van de volgens de jury meest overtuigende videoboodschap wordt uitgeroepen tot Winnaar.

 

 • De Finalisten worden uiterlijk 17 februari 2023 bekend gemaakt via het interne communicatieplatform NYPNET. Zij worden door de jury op de hoogte gesteld van de definitieve deadline waarop de videoboodschap ingediend moet zijn.  De jury neemt in acht dat de Finalisten minimaal 4 weken de tijd hebben om aan de hiervoor gestelde opdracht te voldoen. Finalisten die niet, althans niet voor de gestelde deadline de videoboodschap inleveren, worden uitgesloten van verdere deelname en gediskwalificeerd.
   
 • Indien de Winnaar de Prijs niet accepteert wordt de door de jury aangewezen beste inzending van de overige Finalisten geselecteerd en de betreffende Finalist als  Winnaar aangewezen.
   
 • De jury streeft er naar uiterlijk op 1 juli 2023 de definitieve Winnaar te hebben geselecteerd en op NYPNET bekend te hebben gemaakt.
   
 • De jury wordt samengesteld uit de CEO, Directeur Operations en de Manager Operations van NYP.
   
 1. De PRIJS wordt uitsluitend aan de vastgestelde Winnaar toebedeeld indien deze vooraf: 
 • volledige medewerking heeft verleend en akkoord is gegaan met het vervaardigen,  gebruiken,  openbaarmaken en verveelvoudigen van foto- en filmopnamen van hem of haar, samenhangende met het winnen van de Prijs voor commerciële en promotionele doeleinden door NYP en haar gelieerde ondernemingen en haar franchisenemers, kosteloos en onbeperkt in tijd en met uitsluiting van derden. De Winnaar zal hiervoor tijdig de door NYP te verstrekken toestemmingsformulieren en licenties ondertekenen en inleveren;
   
 • schriftelijke toestemming heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers bij minderjarigheid of overige situaties waarin toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist is;
   
 • schriftelijk heeft verklaard dat hij volledig voldoet aan de door de aanbieder van de commerciële ruimtevlucht gestelde (gezondheid) eisen, en verzekeringsverplichtingen, uitsluiting garanties, aansprakelijkheden en overige ticketvoorwaarden van de aanbieder onvoorwaardelijk aanvaardt.

 

 1. Het deelnemen aan de ruimtereis is volledig voor eigen risico van de Winnaar. NYP is niet aansprakelijk voor (letsel) schade, gevolgschade, verlies of in het ergste geval overlijden.

 

Overige Bepalingen
 

 1. De Deelnemer dient juiste en volledige contactgegevens te verstrekken en deze te updaten.  De Deelnemer draagt telkens zorg dat de meest recente contactgegevens bekend zijn bij NYP. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot uitsluiting van deelname. NYP is niet aansprakelijk indien zij de Deelnemer niet kan traceren ingeval de Deelnemer Finalist of Winnaar is geworden.
   
 2. Deelnemers die geen Finalist of Winnaar zijn worden hiervan niet persoonlijk op de hoogte gesteld.
   
 3. Deelnemer geeft toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens in verband met Deelname en voor de duur van de Winactie. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig het NYP privacy statement (https://www.newyorkpizza.nl/privacy-statement) .
   
 4. Alle documenten en gegevens van de Deelnemers worden binnen een maand na het bekend maken van de Winnaar verwijderd of vernietigd. Alle documenten en gegevens van de Winnaar (uitgezonderd de foto- en filmopnamen als verwoord onder sub 10) worden binnen een maand na het verzilveren van de Prijs verwijderd of vernietigd.
   
 5. NYP is niet verantwoordelijk is voor eventuele prijswijzigingen of wijziging ticketvoorwaarden van commerciële ruimtevaartmaatschappijen en is eveneens niet aansprakelijk indien de Prijs niet of niet tijdig beschikbaar is onder de voor deze Winactie gestelde voorwaarden.
   
 6. Deelnemers waarvan vermoed wordt of vast staat dat zij misbruik maken van de actie en/of frauderen en/of opzettelijke de naam of reputatie van NYP en/of aan haar gelieerde ondernemers en /of haar franchisenemers schaden, of in strijd handelen met de actievoorwaarden, worden uitgesloten van deelneming.
   
 7. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 8. NYP is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
   
 9. NYP is te allen tijde bevoegd de voorwaarden van deze actie tussentijds te wijzigen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de directie van NYP.
   
 10. Bij opmerkingen, vragen of klachten over de Winactie of uitleg van de voorwaarden kan contact worden opgenomen met de klantenservice van NYP via [email protected]  
   
 11. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.newyorkpizza.nl/voorwaarden-ruimte 

Versie 16 november 2021, New York Pizza

0